Voorwaarden en Condities

Welkom bij Anitec!

Deze voorwaarden zetten de regels en voorschriften uiteen voor het gebruik van de website van Anitec, gevestigd op http://anitec.be.

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden aanvaardt. Blijf Anitec niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden op deze pagina.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich houdt aan de voorwaarden van het bedrijf. "De Onderneming", "Ons", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar onze Onderneming. "Partij", "Partijen", of "Ons", verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de betaling die nodig zijn om het proces van onze bijstand aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van de Onderneming, in overeenstemming met en onderworpen aan het geldende Nederlandse recht. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, wordt als onderling verwisselbaar beschouwd en verwijst derhalve naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door Anitec te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met de Anitec's Privacy Policy.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om bij elk bezoek de gegevens van de gebruiker op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Sommige van onze affiliate/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Anitec en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Anitec. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt dit van Anitec voor uw eigen persoonlijk gebruik benaderen met inachtneming van de beperkingen die in deze voorwaarden worden gesteld.

Dat mag niet:

 • Herpubliceer materiaal van Anitec
 • Materiaal van Anitec verkopen, verhuren of in sublicentie geven.
 • Reproduceren, dupliceren of kopiëren van materiaal van Anitec
 • Inhoud van Anitec herverdelen

Deze overeenkomst gaat in op de datum hiervan. Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld met behulp van het sjabloon algemene voorwaarden.

Op delen van deze website kunnen gebruikers meningen en informatie plaatsen en uitwisselen. Anitec filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen Reacties voordat ze op de website staan. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Anitec, haar agenten en/of filialen. Reacties weerspiegelen de opvattingen en meningen van de persoon die hun opvattingen en meningen post. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is Anitec niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijning van de Opmerkingen op deze website.

Anitec behoudt zich het recht voor alle Reacties te controleren en alle Reacties te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

 • U hebt het recht om de commentaren op onze website te plaatsen en beschikt over alle nodige licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De commentaren maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;
 • De commentaren bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy.
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zaken of gewoonten te vragen of te bevorderen of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te presenteren.

U verleent Anitec hierbij een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen toestemming te geven om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlink naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze Website plaatsen:

 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van onlinegidsen kunnen op dezelfde manier naar onze Website linken als ze naar de Websites van andere vermelde bedrijven linken; en
 • Systeemwijde Geaccrediteerde Bedrijven met uitzondering van wervende non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsgroepen die geen hyperlink naar onze website mogen plaatsen.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie, zolang de link: (a) is geenszins misleidend; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
 • dot.com community sites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • online directory distributeurs;
 • internetportalen;
 • accountants-, advocaten- en advieskantoren; en
 • onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen.

Wij zullen linkaanvragen van deze organisaties goedkeuren als wij daartoe besluiten: (a) de link ons of onze geaccrediteerde bedrijven niet in een kwaad daglicht stelt; (b) de organisatie heeft geen negatieve dossiers bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van Anitec compenseert; en (d) de link is in de context van algemene broninformatie.

Deze organisaties mogen een link naar onze homepage plaatsen zolang de link: (a) is geenszins misleidend; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de linkende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Indien u een van de in paragraaf 2 genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar Anitec. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie en de URL van uw site, een lijst met URL's vanwaar u een link naar onze website wilt plaatsen en een lijst met URL's op onze site waarnaar u een link wilt plaatsen. Wacht 2-3 weken op antwoord.

Erkende organisaties mogen als volgt hyperlinken naar onze Website:

 • Door het gebruik van onze bedrijfsnaam; of
 • Door het gebruik van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Door het gebruik van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Geen enkel gebruik van Anitec's logo of ander artwork zal worden toegestaan voor linking zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames maken rond onze webpagina's die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website op enigerlei wijze wijzigen.

Inhoudelijke aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw Website verschijnt. U gaat ermee akkoord ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website ontstaan. Geen enkele link(s) mag(en) verschijnen op een Website die als lasterlijk, obsceen of crimineel kan worden geïnterpreteerd, of die inbreuk maakt op of anderszins een inbreuk vormt op de rechten van derden, of de inbreuk of andere schending daarvan bepleit.

Uw privacy

Lees het privacybeleid

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in alle links naar onze Website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkingbeleid te allen tijde te wijzigen. Door voortdurend naar onze Website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en u te houden aan deze voorwaarden voor het linken.

Verwijdering van links van onze website

Indien u een link op onze Website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om contact met ons op te nemen en ons te informeren. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar wij zijn niet verplicht dit te doen of u direct te antwoorden.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij garanderen de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet; noch beloven wij dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • onze of uw aansprakelijkheid uit te sluiten die volgens het toepasselijke recht niet mag worden uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid die in deze Sectie en elders in deze disclaimer zijn uiteengezet: (a) onder het voorgaande lid vallen; en (b) regelt alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit overeenkomst, onrechtmatige daad en schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis zijn, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.